Wat zijn succesfactoren voor optimaliseren medezeggenschap? Goed leiderschap en psychologische veiligheid

Hardnekkige knelpunten in het functioneren van de medezeggenschap zijn dat directies en schoolbesturen de (g)mr te laat of soms helemaal niet informeren waardoor een goede voorbereiding op de besluitvorming niet mogelijk is. De professionaliteit van inspraakorganen te wensen overlaat en dat (g)mr-leden hun kennis en ervaring niet optimaal inzetten om als gelijkwaardige gesprekspartners met de … More Wat zijn succesfactoren voor optimaliseren medezeggenschap? Goed leiderschap en psychologische veiligheid

Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen

De aarde warmt op, oceanen slibben dicht met plastic, insecten en vogels sterven in rap tempo uit. 70 procent van de kinderen en jongeren in Nederland maakt zich zorgen om klimaatverandering: angst en verdriet noemen zij hun meest voorkomende gevoelens; sommigen liggen er letterlijk wakker van. Een recent Unicef-rapport wijst op de grote impact van de … More Klimaatverandering: eco op school. Actiegerichte participatie van leerlingen

Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke en didactische expertise van leraren en schoolleiders 

Steeds meer leerlingen verlaten het onderwijs zonder dat zij goed kunnen lezen, schrijven en rekenen en dat percentage stijgt nog elk jaar. De Onderwijsinspectie concludeert in de Staat van het Onderwijs 2022 dat als scholen deze gestage achteruitgang willen keren, ze moeten focussen op de basisvaardigheden taal en rekenen. Ook moeten ze meer aandacht besteden aan … More Onderwijsinspectie: meer focus op basisvaardigheden. Vergroot vakinhoudelijke en didactische expertise van leraren en schoolleiders 

Sociale veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geborgenheid én dapperheid

Elke leerling moet zich vrij en veilig kunnen voelen op school. Het moet een plek zijn waar ze zich kunnen ontwikkelen en ontdekken wie ze zijn. De veiligheidsmonitor 2021 laat zien dat het vaak goed gaat, maar er blijken ook nog altijd tienduizenden leerlingen te worden gepest en lastiggevallen. De documentaire ‘Eindeloos gepest’ laat zien welke ultieme consequentie … More Sociale veiligheidsbeleid een papieren tijger? De school als werkplek van geborgenheid én dapperheid

Gelijke kansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht interessant vinden 

Na tientallen jaren onderwijsachterstandenbeleid lijken portemonnee en diploma van ouders nog steeds bepalend voor het schoolniveau van hun kinderen. De veelgeprezen documentaireserie ‘Klassen’ toont dat sociale afkomst onverminderd van invloed is op de schoolloopbaan van kinderen, tussen scholen standsverschillen bestaan en de kansenongelijkheid in het onderwijs lijkt toe te nemen. Kabinet Rutte IV heeft kansengelijkheid … More Gelijke kansen een uitdaging? Laat leerlingen ontdekken wat ze écht interessant vinden 

Versterking van het burgerschapsonderwijs. Naar meer tegenmacht van leerlingen

Er is een afnemende binding van jongeren met de samenleving en Nederlandse leerlingen blijven internationaal gezien achter in burgerschapskennis. Scholen besteden wel aandacht aan burgerschap, maar doen dat volgens de Inspectie van het Onderwijs over het algemeen weinig doelgericht. Op 1 augustus 2021 is de Wet verduidelijking burgerschap in het funderend onderwijs ingevoerd. Met de aanscherping … More Versterking van het burgerschapsonderwijs. Naar meer tegenmacht van leerlingen

De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder?

Bijles was ooit iets voor rijke ouders die extra aandacht regelden voor hun kinderen, omdat ze toch echt het vwo móesten halen. Tegenwoordig maakt ongeveer een op de drie middelbare scholieren en een op de vier basisschoolleerlingen in groep 8 gebruik van aanvullend onderwijs. Om de corona-achterstanden te bestrijden en het lerarentekort op te vangen, … More De bijlesindustrie. Kunnen we nog zonder?

Naar meer democratische besluitvorming. ‘Geef ouders zeggenschap in plaats van medezeggenschap’

De besluitvorming op scholen houdt te weinig rekening met de zeggenschap van met name leerlingen en hun ouders. Dat is een gevolg van gebrekkige wetgeving in het onderwijs, zo blijkt uit promotieonderzoek van jurist Gijsbert Leertouwer naar de bestuurlijk-juridische inrichting van scholen. De LAKS-monitor 2020 en de Staat van de Ouder van Ouders & Onderwijs 2021 laten zien dat … More Naar meer democratische besluitvorming. ‘Geef ouders zeggenschap in plaats van medezeggenschap’

Gespreid leiderschap. Trend in onderwijs én medezeggenschap

Steeds meer scholen en schoolbesturen kiezen voor gespreid leiderschap. Degene die de meeste expertise heeft en zicht op wat er nodig is, neemt de besluiten. Het stimuleert leraren hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling naar een professionele organisatie en de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Ook in medezeggenschapsraden is vaker sprake van gespreid leiderschap. Wat … More Gespreid leiderschap. Trend in onderwijs én medezeggenschap

De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren

Het onderwijs op de Alan Turingschool voor primair onderwijs in Amsterdam is zo georganiseerd dat de werkdruk beheersbaar is en leerkrachten aan hun vak toekomen waardoor ze zich gelukkiger voelen in hun werk. De werkwijze bij Basisschool Klaverblad in Leeuwarden toont aan hoe belangrijk hun aanpak is voor het geluk van hoogbegaafde leerlingen. Op beide … More De leraar of de leerling centraal? Concepten voor gelukkig werken en leren