Informatie onderzoek, advies, scholing, cursussen en begeleiding

Frederik Smit Research & Advies staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Expertisecentrum Ouders, school en buurt 
https://itsexpertisecentrum.wordpress.com/2016/04/13/naar-een-nieuwe-medezeggenschap-7-0/

Onderzoek
• Ouderbetrokkenheid: stand van zaken ouderbetrokkenheid op scholen.
• Medezeggenschap: stand van zaken medezeggenschap op scholen.

Advies
• Ouderbetrokkenheid: optimaliseren relatie ouders en scholen.
• Medezeggenschap: optimaliseren functioneren medezeggenschapsraden op scholen.

Cursussen
• Ouderbetrokkenheid: opstellen actieplan ouderbetrokkenheid.
• Medezeggenschap: basiscursus medezeggenschap.

Inhoud van de cursussen

Ouderbetrokkenheid
1. Instellen actieteam
2. Oriëntatiegesprek
3. Ambitiegesprek
4. Vormgevingsgesprek
5. Evaluatiegesprek

Medezeggenschap
1. Belang medezeggenschap
2. Organisatie medezeggenschap
3. Werkwijze (G)MR
4. Bevoegdheden
5. MR en andere organen
6. Geschillen

Niveau van de cursussen
Basisniveau

Lengte van de cursus
• Ouderbetrokkenheid: 4 x 2 uur
• Medezeggenschap: 1 dagdeel

Doelstellingen van de cursus
• Ouderbetrokkenheid: opstellen actieplan/beleidsplan ouderbetrokkenheid.
• Medezeggenschap: kunnen functioneren in (G)MR en bijdragen kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

Doelgroepen voor wie de cursussen zijn bedoeld
• Ouderbetrokkenheid: schoolteams, directeuren PO en VO
• Medezeggenschap: medezeggenschapsraden, directeuren en besturen PO en VO

Aanvangsniveau waarvan wordt uitgegaan
• Ouderbetrokkenheid: lerarenopleiding /pedagogische academie
• Medezeggenschap: Nederlandse taal beheersen

Studiebelasting voor de deelnemer
• Ouderbetrokkenheid: minimaal 10 uur
• Medezeggenschap: minimaal 5 uur

Voorwaarden
• Ouderbetrokkenheid: minimaal 4 bijeenkomsten op locatie; in de ingestelde actieteams hebben minimaal zitting 1 directielid, pedagogisch medewerkster en leraren verdeeld over onder-, midden- en bovenbouw.
• Medezeggenschap: op locatie; open inschrijving minimaal 14 deelnemers.

Studiemateriaal
• Ouderbetrokkenheid. Boek: Ouders en School. Succesfactoren voor betrokkenheid.
• Medezeggenschap. Boek: Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid.

Kwalificatie
• Certificaat van deelname.

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden onderzoek, advies, scholing, cursussen en begeleiding door Frederik Smit Research & Advies

Artikel 1: Toepasselijkheid.

Door aanmelding c.q. inschrijving maakt de cursist en/of opdrachtgever kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst.

De overeenkomst tussen Frederik Smit Research & Advies en de opdrachtgever komt tot stand door (schriftelijke) bevestiging van Frederik Smit Research & Advies aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding, opdracht of telefonische aanmelding. Gedurende vier weken na de per e-mail verzonden aanmelding of opdracht heeft de opdrachtgever het recht zijn aanmelding of opdracht zonder opgave van redenen in te trekken. Deze intrekking dient te geschieden door middel van een aangetekende brief aan Frederik Smit Research & Advies Bergsingel 107bis, 3037 GB Rotterdam. De overeenkomst, genoemd in het eerste artikel komt hiermee niet tot stand. Is reeds voor de intrekking de overeenkomst tot stand gekomen dan wordt deze door intrekking van de aanmelding of opdracht ontbonden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever al is begonnen.

Artikel 3: Annulering door cursist/opdrachtgever

 1. Annulering van de opdracht dient schriftelijk te gebeuren (brief/e-mail; datum poststempel of e-mail is de annuleringsdatum). Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden. Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste scholings-, cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden. Daadwerkelijk reeds bestede voorbereidingstijd wordt volledig in rekening gebracht. Voor de accommodatiekosten geldt de annuleringsregeling van de geboekte accommodatie. Deze kosten zullen integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 2. De annuleringsregeling voor scholing, advies, begeleiding, studiedagen, workshops en themacursussen is als volgt:
 3. Annulering dient schriftelijk te gebeuren (brief/e-mail; datum poststempel of/e-maildatum is annuleringsdatum).
 4. Annulering kan kosteloos tenzij: dit geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de scholing, het advies-, begeleidingstraject, cursus; men is 100% van de kosten verschuldigd; dit geschiedt tussen 14 en 21 dagen voor aanvang van de scholing, het advies-, begeleidingstraject, cursus; men is 75% van de kosten verschuldigd; dit geschiedt tussen 21 en 28 dagen voor aanvang van de scholing, advies-, begeleidingstraject, cursus: men is een bedrag ad € 50,– verschuldigd.
 5. Indien een deelnemer (door overmacht) niet aan een cursus kan deelnemen, dan is de deelnemer gerechtigd zonder bijkomende kosten een vervanger de cursus te laten volgen.

Artikel 4: Annulering door Frederik Smit Research & Advies

 1. algemeen: Frederik Smit Research & Advies heeft het recht zonder opgave van redenen tot 14 dagen van te voren het onderzoeks-, advies-, scholings-, cursus- en begeleidingstraject te annuleren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het reeds aan Frederik Smit Research & Advies betaalde bedrag.
 2. Thematrainingen: Indien het aantal deelnemers naar oordeel van Frederik Smit Research & Advies voor een cursus te gering is behoudt Frederik Smit Research & Advies zich het recht voor, vóór aanvang van de cursus, een cursus te annuleren.

Artikel 5: Tarieven en kosten van de opdracht

De prijzen/tarieven worden bekendgemaakt middels de website van Frederik Smit Research & Advies. Frederik Smit Research & Advies behoudt zich het recht voor per 1 januari en per 1 augustus prijzen te verhogen. Na bekendmaking kunnen de nieuwe prijzen worden gehanteerd, ook nadat een offerte is uitgebracht.

Artikel 6: Betaling

 1. De opdrachtgever ontvangt een factuur na het tot stand komen van de overeenkomst, doch uiterlijk na afloop van het onderzoeks-, advies-, scholings-  cursus- en begeleidingstraject. Bij een traject, dat meerdere data omvat, kan Frederik Smit Research & Advies deelfacturen sturen. Het factuurbedrag omvat de overeengekomen kosten van de cursus. Bij deelfacturen een deel van de totale kosten. De rekening moet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur zijn voldaan.
 2. Facturering op basis van nacalculatie kan worden afgesproken.
 3. Themacursussen: De betaling moet binnen zijn uiterlijk 14 dagen, voor aanvang van de cursus, tenzij de aanmelding is geschied en geaccepteerd op een datum gelegen binnen een termijn van 14 dagen voor aanvang van de cursus. In dat geval dient de rekening tenminste voor de datum waarop de cursus plaatsvindt te zijn voldaan.

Artikel 7: In gebreke bij betaling

 1. Indien de cursist/opdrachtgever niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, is hij/zij in verzuim. Frederik Smit Research & Advies is gerechtigd tot onmiddellijke incasso zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist.
 2. Vanaf 30 dagen na de datum waarop betaald zou moeten zijn is wettelijke rente verschuldigd.
 3. Bij niet tijdige betaling is Frederik Smit Research & Advies gerechtigd met het uitvoeren van een opdracht te stoppen dan wel – bij een themacursus – de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.
 4. Alle kosten tot inning van de rekening zijn voor rekening van de cursist/opdrachtgever.

Artikel 8: Auteursrecht op lesmateriaal

Frederik Smit Research & Advies bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Frederik Smit Research & Advies

Artikel 9: Onvoorzien

Op de dienstverlening van de scholingsactiviteiten is een klachtenregeling en een reglement klachtencommissie van toepassing.

Artikel 10: Onvoorzien

In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorziet beslist de directeur van Frederik Smit Research & Advies.

 

KLACHTENREGELING

INLEIDING
Klachtenregeling Frederik Smit Research & Advies inzake onderzoek, advies, scholing, cursussen en begeleiding, uitgevoerd door Frederik Smit Research & Advies in opdracht van Opdrachtgevers.
Frederik Smit Research & Advies te Rotterdam, vertegenwoordigd door zijn directeur de heer dr. F.C.G. Smit, acht het voor een zorgvuldige omgang met een Opdrachtgever gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de uitvoering van een opdracht een Klacht kan indienen en zich kan wenden tot een Klachtenpersoon, indien behandeling van zijn/haar onvrede met uitvoerende c.q. de directie van Frederik Smit Research & Advies niet tot een bevredigend resultaat leidt naar het oordeel van Opdrachtgever.
Deze Klachtenregeling voorziet in een regeling voor de indiening en behandeling van klachten omtrent de dienstverlening van Frederik Smit Research & Advies.
Het doel van deze regeling is het op een professionele wijze regelen van het registreren en afhandelen van klachten ten behoeve van Opdrachtgevers alsmede het verkrijgen van inzicht bij Frederik Smit Research & Advies omtrent de uitvoering van haar dienstverlening, teneinde laatstgenoemde dienstverlening in de toekomst verder te (kunnen) optimaliseren.

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

OPDRACHTGEVER
Iedere organisatie of bedrijf, dat aan Frederik Smit Research & Advies opdracht heeft gegeven voor het verlenen van diensten in de vorm onderzoek, advies, scholing, cursussen en begeleiding en als zodanig daartoe een overeenkomst gesloten heeft met Frederik Smit Research & Advies, waarbij Opdrachtgever zelf dan wel door Opdrachtgever daartoe aangewezen perso(o)n(en) gebruik heeft/hebben gemaakt van de diensten van Frederik Smit Research & Advies.

DIRECTEUR
De directeur van Frederik Smit Research & Advies.

ONDERZOEK, ADVIES, SCHOLING, CURSUSSEN EN BEGELEIDING
Onderzoek, advies, scholing, cursussen en begeleiding die door of namens Frederik Smit Research & Advies wordt aangeboden of georganiseerd.

ONDERZOEKER, ADVISEUR, CURSUSLEIDER, TRAINER, UITVOERENDE
De persoon die namens, c.q. in opdracht van Frederik Smit Research & Advies, (onderdelen van) de opdracht uitvoert.

KLACHT
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over (de wijze van) uitvoering van een opdracht gericht aan de onafhankelijke derde met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

KLAGER
Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtenpersoon heeft ingediend. Als Klager kwalificeert de Opdrachtgever degene die diensten heeft afgenomen van Frederik Smit Research & Advies.

ONAFHANKELIJKE DERDE/KLACHTENPERSOON
De door Frederik Smit Research & Advies aangewezen persoon ter beoordeling van een Klacht inzake onderzoek, advies, scholing, cursussen en begeleiding.

ARTIKEL 2 KLACHTRECHT

 1. Een Opdrachtgever van Frederik Smit Research & Advies die het niet eens is met de wijze waarop een opdracht is uitgevoerd, is gerechtigd een klacht in te dienen.
 2. Medewerkers of derden, die via Opdrachtgever op een of andere wijze betrokken zijn bij de opdracht, zijn niet gerechtigd op eigen naam een klacht in te dienen, maar kunnen via en in overleg met Opdrachtgever een klacht indienen.
 3. Alvorens Klager een Klacht indient bij de Klachtenpersoon, dient Klager zich in eerste instantie verstaan te hebben met degene die de opdracht uitvoert/uitvoeren, vervolgens bij de directeur van Frederik Smit Research & Advies, teneinde na te gaan of in nader overleg op adequate wijze de klachten c.q. bezwaren van Klager opgelost c.q. behandeld kunnen worden.

Indien Klager zich niet kan vinden in de uitkomst van deze informele procedure, is Klager gerechtigd met inachtneming van het hiernavolgende een (formele) Klacht in te dienen bij de Klachtenpersoon.

 1. De behandeling van bezwaren c.q. klachten door de directeur is informeel van aard en kent geen procedurele voorwaarden, behoudens de schriftelijke vaststelling van Klager dan wel de Directeur dat wel c.q. niet voorzien is in de bezwaren c.q. klachten van Klager. Voorts is uitgangspunt dat genoemde informele afstemming binnen twee weken na een daartoe strekkend verzoek van Klager tot een oplossing dient te leiden, bij gebreke waarvan Klager zich kan wenden tot de Klachtenpersoon.

ARTIKEL 3 ONTVANKELIJKHEID EN VOORWAARDEN INDIENING KLACHT

1.De Opdrachtgever is gerechtigd tot het indienen van een Klacht, uiterlijk tot 1 maand na afsluiting van de opdracht. De datum van afsluiting van genoemde trajecten dient te blijken uit de daartoe verstrekte informatie van Frederik Smit Research & Advies, dan wel uit de feitelijke gang van zaken, waarbij de administratie van Frederik Smit Research & Advies is.

 1. De primaire afstemming met de Directeur c.q. uitvoerende van de opdracht, voorafgaand aan het indienen van de Klacht, dient c.q. wordt geacht te hebben plaatsgevonden binnen de genoemde termijn van 1 maand. Indien en voor zover Klager geen gebruik heeft gemaakt van genoemde informele afstemming met de Directeur, is zijn klacht niet ontvankelijk.
 2. Een Klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij de door Frederik Smit Research & Advies aangewezen Klachtenpersoon. Onder schriftelijk wordt zowel een schrijven per brief als een e- mailbericht geaccepteerd. In de Klacht dient door Klager aangegeven te worden de dagtekening van de schriftelijke Klacht, alsmede een specificatie en omschrijving van de gedraging c.q. nalating van uitvoerende dan wel Frederik Smit Research & Advies, waartegen de Klacht zich richt met een onderbouwing en motivatie van de betreffende bezwaren.
 3. De Klachtenpersoon kan beslissen dat een Klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de Klachtenpersoon, redelijkerwijs van Klager niet kon worden gevergd dat hij zijn Klacht eerder indiende, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Klachtenpersoon, zonder dat de Klachtenpersoon gehouden is tot motivering van zijn beslissing ter zake.
 4. De Directeur is niet verplicht een Klacht in behandeling te nemen indien:
 • eenduidig vaststaat dat niet Frederik Smit Research & Advies dan wel een organisatie of persoon die werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van Frederik Smit Research & Advies, maar een derde partij onderwerp van de Klacht is;
 • de Klacht betrekking heeft op een bepaalde gedraging of nalating, die reeds eerder met inachtneming van onderhavige Klachtenregeling is behandeld dan wel onderdeel heeft uitgemaakt van een juridische procedure;
 • de Klacht, althans de schriftelijke vorm daarvan, niet de basiselementen bevat, zoals omschreven in dit artikel;
 • de Klacht niet in eerste instantie door de Klager met de Directeur en uitvoerende van de opdracht is besproken en behandeld. Van het niet in behandeling nemen van de Klacht wordt de Klager zo spoedig mogelijk, dus uiterlijk binnen 10 werkdagen schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de redenen, die hebben geleid tot het niet in behandeling nemen.

ARTIKEL 4 KLACHTENPROCEDURE

 1. Nadat door Klager de Klacht is ingediend ontvangt Klager binnen 5 werkdagen na datum ontvangst van de schriftelijke Klacht een (schriftelijk c.q. e-mail)bericht dat zijn klacht bij Frederik Smit Research & Advies is ontvangen en dat de Klacht is voorgelegd aan de Klachtenpersoon. Het secretariaat van de Klachtencommissie wordt uitgevoerd door Frederik Smit Research & Advies.
 2. Als Klachtenpersoon wordt aangewezen Irene Volbeda
  (kindertherapeute, directeur kind OK, Bergsingel 105 a, 3037 GB Rotterdam, info@kindok.nl), die als onafhankelijke derde een bindend oordeel en/of advies kan uitbrengen aan de partij die daartoe verzoekt, alsmede de andere partij en de Directeur.
 3. De Klachtenpersoon onderzoekt de ontvankelijkheid van de Klacht. Is de Klacht niet ontvankelijk dan laat hij dit schriftelijk en gemotiveerd aan de Klager weten.
 4. Is de Klacht wel ontvankelijk voor behandeling, dan zal de persoon die in opdracht van Frederik Smit Research & de opdracht heeft uitgevoerd heeft een schriftelijke reactie op deze Klacht geven. De Klachtenpersoon zendt een afschrift daarvan aan de Klager.

ARTIKEL 5 HET OORDEEL VAN DE KLACHTENPERSOON

 1. 1. De Klachtenpersoon zal in beginsel binnen vier weken na ontvangst van de Klacht (datum ontvangst schriftelijke klacht) tot een bindend advies komen. Het bindend advies van de onafhankelijke derde, zal zowel aan Klager als betrokken uitvoerende worden verstuurd met een c.c. aan de Directeur. Alle consequenties die uit deze bindende uitspraak voortkomen worden schriftelijk vastgelegd en zowel aan Klager als betrokken uitvoerende verstuurd.
 2. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijnen is mogelijk – zulks ter beoordeling van de Klachtenpersoon – met twee periodes van maximaal vier weken.
  Is enige verlenging voor een periode noodzakelijk naar het oordeel van de Klachtenpersoon, dan zal de Klachtenpersoon deze verlenging voor het verstrijken van de termijn van vier weken aan de Klager bekendmaken, inclusief opgaaf van redenen en vermelding van de termijn waarop uitsluitsel wordt verwacht.
 3. Het door de Klachtenpersoon uit te brengen bindend advies zal gebaseerd zijn op de in de gevolgde klachtenprocedure gewisselde stukken en relevante correspondentie. De Klachtenpersoon zal in het kader van de door hem te voeren procedure (nadere) schriftelijke reactie kunnen vragen van een of meerdere van de betrokken partijen, alsmede gerechtigd zijn naar eigen oordeel een of meerdere van de betrokken partijen apart c.q. gezamenlijk te horen.
 4. Het door de Klachtenpersoon uit te brengen bindend advies zal gebaseerd zijn op een beoordeling naar redelijkheid en billijkheid, zonder dat dit oordeel gekwalificeerd zal kunnen worden op het oordeel dat gebaseerd is op wet en/of rechtspraak c.q. een direct juridisch karakter kent.
 5. Het oordeel van de Klachtenpersoon is bindend en niet voor beroep vatbaar- behoudens het recht van enige partij om zich tot de burgerlijke rechter te wenden- en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.
 6. De gehele klachtenprocedure zal uiterlijk binnen 6 maanden na ontvangst van de klacht zijn afgewikkeld.

ARTIKEL 6 OVERIGE BEPALINGEN

 1. 1. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door alle betrokken personen en instanties.
 2. De geregistreerde klachten en daarmee verband houdende dossiers worden voor een periode van 3 jaar bewaard door Frederik Smit Research & Advies
 3. De tekst van deze Klachtenregeling is op te vragen bij de directie van Frederik Smit Research & Advies en is vermeld op de website http://frederiksmit.net.
 4. Onderhavige klachtenregeling zal adequaat ter beschikking worden gesteld van Opdrachtgevers van Frederik Smit Research & Advies.
 5. Onderhavige Klachtenregeling is bekend gesteld aan medewerkers van Frederik Smit Research & Advies, alsmede personen die in opdracht van Frederik Smit Research & Advies diensten uitvoeren.

Rotterdam, april 2016